Melding fra Austevoll Vatn og Avløp. Vi har en driftsforstyrrelse på renseanlegget og vi veit ikkje omfanget av dette. Inntil det er avklart ber vi folk ikkje drikke vatnet. Vi sender ut ny melding når vi har oversikt over situasjonen.

Driftsmeldingar

 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, torsdag 29.08.19

Høgdebassenget på Årland er no vaska og klorert i to døgn. Dette klorvatnet tappar me i dag ut gjennom deler av ledningsnettet på Stolmen, mot Våge og Årland i tidsrommet ca 11-15. Kundar vil då merke klorlukt av vatnet. Dette er ikkje helseskadeleg, men kan opplevast ubehageleg å drikke. Det kan difor vere lurt å tappe opp drikkevatn på førehand. NB! Drikkevatn må framleis kokast. Dersom kundar merkar klorlukt av vatnet etter kl 15 i dag, er det best å tappe dette ut via ein utvendig tappepost til vatnet ikkje lenger luktar klor.

Me har fått svar på 2 vassprøvar i dag og desse var reine og utan bakteriar. Me må likevel gjennomføre meir arbeid på leidningsnettet, og ta fleire reine prøvar før me kan friskmelde vatnet. 

I går fekk me utført eit godt arbeid, og me fortset med arbeid på ledningsnettet i dag og vidare utover. Me reknar ikkje med at vatnet vert stengt i dag, men dersom noko uforutsett skjer, vil me sende SMS til berørte kundar.

Inntil ny melding vert sendt, gjeld kokevarselet for alle kundar på heile Stolmen.

 

Oppdatering status drikkevatn påStolmen, mandag 26.08.19

I dag og i morgon vaskar me høydebassenget på Årland. Etter vask vil me tilsetje klor i bassenget for å desinfisere dette. Ein del av denne kloren vil fylgje med ut på leidningsnettet, slik at også deler av dette vert desinfisert. Onsdag kjem det gravemaskin og me starter arbeidet med utskifting av to vassverkskummar og tilhøyrande armatur. Når dei nye kummane er på plass, vil me gjennomføra pluggkjøring (innvendig reinsing av leidningen) på dei delane av leidningsnettet der dette er mogeleg å utføre.

Det er framleis nokre gamle kummar som ikkje er tilrettelagt for pluggkjøring att på Stolmen. Me satser på å skifte ut desse også innan kort tid, slik at større deler av leidningsnettet kan reinsast.

Me rekner med at kokevarselet vil vare ut heile denne veka, og mest sannsynleg lenger. Dette for at me no må få utført det fysiske arbeidet på leidningsnettet, før det er aktuelt å ta nye vassprøvar.

Inntil ny melding vert sendt, gjeld kokevarselet for alle kundar på heile Stolmen.

 

 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, fredag 23.08.19

Me har motteke svar på nokre analysar for dei siste vannprøvane på leidningsnettet på Stolmen, men ventar framleis på dei siste svara. Det er difor for tidleg å friskmelde deler av leidningsnettet i dag. Inntil vidare må difor alle kundane på heile Stolmen framleis koke drikkevatnet.


 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, onsdag 21.08.19

Me fortset arbeidet på leidningsnettet på Stolmen i dag og vatnet vert difor stengt for ein del kundar i dag ca 9-13.

 

Oppdatering status drikkevatn på Stolmen, tirsdag 20.08.19

Nye prøvar er tekne ulike stader på leidningsnettet på Stolmen. Dette for å vurdere om problemet er på ein avgrensa del av ledningsnettet eller om det er over heile øya. Svar på desse analysene kjem seinare denne veka.

Me har også jobba på leidningsnettet for å gjere ulike tiltak som bruk av renseplugg og desinfisering. Vi vil også onsdag morgon kjøre ut 2 store tankar med reint drikkevatn til Kakeriet 60 grader nord sidan dette er ein serveringstad.

Til alle andre kundar på Stolmen, kan me anbefale at de tek med flasker og dunkar og fyller vatn ved vannbehandlingsanlegget vårt i Kvednane. Her er det laga til ein utvendig tappepost.

Driftsmeldingar på denne sida vil verte publisert her etter kvart som me har meir informasjon å gje.


 

Varsel om koking av drikkevatn på Stolmen, laurdag 17.08.19

Det er påvist bakterier i drikkevatnet på Stolmen og inntil årsak er avklart må difor alt drikkevatn kokast. Me har grunn for å tru at problemet kun gjeld eit avgrensa område på leidningsnettet, men inntil vidare gjeld allikevel kokevarselet heile Stolmen for å være på den sikre sida. Kokevarselet gjeld alt vatn som skal drikkast, nyttast til matlaging og tannpuss. Klevask, dusjing m.m går fint. Me jobber med å finne årsak til problemet og vil sende nytt varsel når vi veit meir.